CheetahMobile | Piano Tiles 2 

Client CheetahMobile

Creative and Production PIXOMONDO

Creative Director Lin Zhe

Art Director Jingo Li

Animator Yu Wang, Jingo Li

Motion Graphic Artist Yuanyuan Zhao, Wenwen Li

Producer Ruben Kosman

Coordinator Nancy Jin